Salgsprocedure

I forbindelse med salg af kolonihaver er der en række ting, som sælger skal forberede, inden huset kan blive vurderet af foreningens vurderingsudvalg (VU) og sat til salg. Går du/I med tanker om at sælge i løbet af sæsonen, så skal du orientere dig om processen herunder. Kolonihaveforbundet har lavet vejledninger vedrørende vurdering og salg af kolonihaver, som kan findes her (LINK – Køb og salg) (LINK Vurdering) . 

Der sælges kun haver i sæson-perioden, den første mulighed er den 1. maj og sidste mulighed er den 15. august for at indmelde ønske om salg til bestyrelsen. Inden du kan indmelde en have til salg, skal du have fremskaffet alle dokumenter under trin 1.

Vær opmærksom på, at der er omkostninger forbundet med at sælge en have.

 • Det koster 1200 kr. at få vurderet et hus. Beløbet betales kontant eller via mobilepay direkte til VU.
 • Det koster 1500 kr. i salgsgebyr at sælge en have, som deles mellem køber og sælger.

Trin i vurdering og salg af en have

1. Du skal fremskaffe følgende dokumenter

 • Ejererklæring (LINK) – Udfyldt og underskrevet.
 • Opsigelsesblanket (LINK) – Udfyldt og underskrevet.
 • Kopi af kvitteringer på installationer og regninger på arbejde udført af autoriserede håndværkere.
 • Kopi af færdigmelding af kloakering til Aarhus Kommune,
  • Findes på Aarhus Ejendoms arkiv https://public.filarkiv.dk/7, kræver login med nemid. Efter login søg på havefoeningen Oldhøjen, find herefter afsnittet Kloak/spildevand, tryk på åben alle sager (…) , hvorefter du kan finde din kloakfærdigmelding.
 • Kopi af udskrift af byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser.
  • Du skal have ibrugtagningstilladelse på alle dine bygninger. Har du bygninger i din kolonihave, der ikke er ibrugtagningstilladelse på, betyder det at vurderingen blive sat til 0 kr. på den pågældende bygning. Det er derfor vigtigt at du/I undersøger og evt. fremskaffer dette inden vurdering og salg. Bemærk at dette kan tage op til 3 måneder. Du finder regler og beskrivelse af denne proces her (LINK).
  • Bygninger fra før 1978 behøver ikke ibrugtagningstilladelse.
 • Info-liste til VU (LINK) – Udfyldt
 • En løsøreliste med priser (LINK).
 • Tinglysningsattest : kan bestilles online https://domstol.dk/media/vascvwfl/bestilling-af-tingbogsattest-paa-kolonihavehuse.pdf.
  • Udfyldning af tinglysningsattesten
   • Matrikelnr: 12 A
   • Ejerlav: Århus Markjorder
   • Derudover er der en vejledning i selve attesten, som er nem at følge.
  • Udfyldning af kontaktformularen
   • Brugertype: Borger
   • Landsejerlav er det samme som ejerlav
   • Bygningsnr = havenr.
   • Sagstype: Andet
 • Et billede af huset til salgsopstilling.
 • En tekst indeholdende en beskrivelse dels af huset (størrelse, alder o.l.) dels af hvordan og hvornår huset bliver fremvist (forslag til hvordan en sådan tekst kan se ud kan ses her (LINK).
 • Meddele bestyrelsen, hvilket forsikringsselskab som kolonihaven er forsikret ved.

2. Mail til bestyrelsen

Send en mail til bestyrelsen om at du / I ønsker at sælge

3. Gennemgang af dokumenterne

Bestyrelsen gennemgår dokumenterne sammen med vurderings udvalget. Hvis alt er i orden, er huset klar til at blive vurderet. Vær opmærksom på, at inden bestyrelsen kan godkende et salg, skal havens stand opfylde de af foreningen vedtagne ordensregler. Det indebærer bl.a., at hækkene skal være klippet og måle højest 160 cm (180 cm ud mod Fenrisvej og Skolestien) og at have, vejstykker og hække er fri for ukrudt (LINK).

4. Vurdering af have

a. Vurderingsudvalget finder en dato for en vurdering. Vurderingen foregår uden at sælger er til stede, dog er det en god ide, at VU har mulighed for at komme i kontakt med sælger telefonisk, hvis der er brug for at stille opklarende spørgsmål undervejs i vurderingen. Hvis der allerede foreligger en vurdering fra indeværende kalenderår – og der ikke er sket “væsentlige ændringer” (defineret af bestyrelsen) på huset – kan denne benyttes. Når vurderingen er færdig, skal den gennemlæses af bestyrelsen og godkendes af sælger.

5. Åbent hus

a. Bestyrelsen står for at afholde åbent hus og de aftaler dato og tidspunkt med sælger. Sælger er ikke til stede i haven under åbent hus.

6. Salg

 • Dato for overdragelse besluttes i fællesskab mellem sælger og bestyrelse. Bestyrelsen sender derefter en mail ud til alle på ventelisten. Hvis det ikke er muligt at finde en interesseret køber fra ventelisten, er det op til sælger at finde en køber (som skal godkendes af bestyrelsen). Vær opmærksom på, at et salg aldrig kan være betinget af tilkøb af løsøre! Ønsker køber ikke at tilkøbe løsøre skal disse fjernes fra huset inden overtagelse. Al kommunikation mellem køber og sælger i salgsprocessen varetages af bestyrelsen.
 • Når der er fundet en køber og det er besluttet hvilke løsøre, der indgår i handlen, mødes sælger, køber og 2 medlemmer fra bestyrelsen og underskriver en købsaftale samt en lejeaftale for den nye lejer. Køber betaler 200 kr. som indmeldelsesgebyr i kolonihaveforbundet.
 • I forbindelse med salg betaler køber den resterende del af havelejen og kloakbidrag for den indeværende sæson.
 • Køber medbringer en kvittering på at købssummen, pris for løsøre samt resterende haveleje er overført til Oldhøjens konto til salg af haver. Køber har efter underskrivelsen 6 bankdages fortrydelsesret på købet. Købesummen vil blive overført til sælger seks bankdage efter underskrivelsen, når fortrydelsesfristen er udløbet. Denne dag er ligeledes dagen, hvor køber overtager huset. Bestyrelsen anbefaler ikke at køber får adgang til huset før fortrydelsesfristen er udløbet.