Salgsprocedure

I forbindelse med salg af kolonihaver er der en række ting, som sælger skal forberede, inden huset kan blive vurderet af foreningens vurderingsudvalg (VU) og sat til salg. Går du/I med tanker om at sælge i løbet af sæsonen, så er det en god ide at komme i gang i god tid. Kontakt gerne formanden og få indledende snak om forløbet. Vær ligeledes opmærksom på, at inden bestyrelsen kan godkende et salg, da skal havens stand opfylde de af foreningen vedtagne ordensregler. Det indebærer bl.a., at hækkene skal være klippet og måle højest 160 cm (180 cm ud mod Fenrisvej og skolestien) og at vejstykker og hække skal holdes fri for ukrudt.

Herunder er en liste over, hvilke dokumenter sælger er ansvarlig for at fremskaffe INDEN huset kan vurderes med henblik på salg.

  • Ejererklæring (LINK) – Udfyldt og underskrevet
  • Opsigelsesblanket (LINK) – Udfyldt og underskrevet
  • Kvitteringer på installationer og regninger på arbejde udført af autoriserede håndværkere.
  • Udskrift af byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser, såfremt sådanne foreligger. (LINK)
  • Info-liste til VU (LINK) – Udfyldt

Når dokumenterne er klar mødes formanden med sælger, hvor de sammen gennemgår huset og dokumenterne. Hvis alt er i orden, er huset klar til at blive vurderet.

Herefter finder VU og sælger en dato for en vurdering. Vurderingen foregår uden at sælger er til stede, dog er det en god ide, at VU har mulighed for at komme i kontakt med sælger telefonisk, såfremt der er brug for at stille opklarende spørgsmål undervejs i vurderingen. Hvis der allerede foreligger en vurdering fra indeværende kalenderår – og der ikke er sket “væsentlige ændringer” (defineret af bestyrelsen) på huset – kan denne benyttes. Når vurderingen er færdig, skal den gennemlæses af formanden og godkendes af sælger.

Det koster 1060 kr. at få vurderet et hus. Beløbet betales kontant eller via mobilepay direkte til VU.

INDEN huset kan blive sat til salg via ventelisten, skal sælger:

  • Indhente en tinglysningsattest (se vejledning her (LINK)).
  • Skrive en tekst indeholdende en beskrivelse dels af huset (størrelse, alder o.l.) dels af hvordan og hvornår huset bliver fremvist (forslag til hvordan en sådan tekst kan se ud kan ses her (LINK).
  • Lave en løsøreliste med priser.

Fristen for interesserede købere til at melde tilbage til bestyrelsen og dato for overtagelse besluttes i fællesskab mellem sælger og bestyrelse. Bestyrelsen sender derefter en mail ud til alle på ventelisten. Hvis det ikke er muligt at finde en interesseret køber fra ventelisten, er det op til sælger at finde en køber (som skal godkendes af bestyrelsen). Vær opmærksom på, at et salg aldrig kan være betinget af tilkøb af løsøre! Ønsker køber ikke at tilkøbe løsøre skal disse fjernes fra huset inden overtagelse.

Når der er fundet en køber og det er besluttet hvilke løsører, der indgår i handlen, mødes sælger, køber og 2 medlemmer fra bestyrelsen og underskriver en købsaftale samt en lejeaftale for den nye lejer. Sælger betaler 200 kr. i salgsgebyr, og køber betaler 200 kr. som indmeldelsesgebyr i kolonihaveforbundet. I forbindelse med salg er det kutyme, at køber betaler den resterende del af havelejen for den indeværende sæson (efter kalenderår, det vil sige sker salget i f.eks. start september, udgør den resterende haveleje 4000 DKK / 12 * 4 = 1333 kr.).

Køber medbringer en kvittering på at købssummen, pris for løsøre samt resterende haveleje er overført til Oldhøjens konto til salg af haver. Køber har efter underskrivelsen 6 bankdages fortrydelsesret på købet. Købesummen vil blive overført til sælger seks bankdage efter underskrivelsen, når fortrydelsesfristen er udløbet. Denne dag er ligeledes dagen, hvor køber overtager huset. Bestyrelsen anbefaler ikke at køber får adgang til huset før fortrydelsesfristen er udløbet.


Kolonihaveforbundet har lavet vejledninger vedrørende vurdering og salg af kolonihaver, som kan findes her (LINK – Køb og salg) (LINK – Vurdering) . Er der yderlige spørgsmål, så skriv til oldhoejen@gmail.com.